Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące zasad na jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług, tj. odwiedzaniem naszej strony internetowej forestfun.eu oraz kontaktowaniem się z nami.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem przez nas wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

 

Informacje Ogólne

 

Operatorem serwisu oraz administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Sun&More sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Madalińskiego 8 lok. 215, 71-101 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391787, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, NIP 8513151613

 

Możesz skontaktować się z nami przesyłając email na adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora, tj. shop@forestfun.eu

 

Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej forestfun.eu to: adres IP, identyfikator użytkownika, informacje o urządzeniach i przeglądarce, z których następuje dostęp oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookies. Wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe w celach:

świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej forestfun.eu, udostępniania treści na stronie internetowej, prezentacji oferty, rejestracji i prowadzenia konta użytkownika, składania zamówień, rejestracji i obsługi użytkownika w programie Newsletter, udostępniania formularzy kontaktowych, oraz obsługi reklamacji dotyczących tych usług, prowadzenia systemu komentarzy i forum internetowego oraz rozmów typu chat online – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń, windykacji należności, reprezentowania w ewentualnych postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
w celu wywiązania się przez nas z obowiązku wykazania stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jako administratorze danych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane zbierane są automatycznie w chwili wejścia na stronę internetową forestfun.eu i mają na celu dostosowanie parametrów technicznych oraz zawartości do możliwości oraz wymagań Twojego urządzenia lub Twoich preferencji. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Możliwa jest modyfikacja ustawienia przeglądarki w ten sposób, aby nie było możliwe zainstalowanie określonych kategorii plików cookies, jednak wówczas strona forestfun.eu może nie działać poprawnie albo działać w ograniczonym zakresie.

 

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

Hosting

 

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl

Dane rejestrowe firmy hostingowej: HOME.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000431335, NIP 8522103252, kapitał zakładowy 1.294.000,00 zł w pełni wpłacony.

Firma hostingowa:

stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.).

Pod adresem https://home.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

 

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

prawo do informacji, dostępu i kopii danych osobowych, informacji o ich źródłach, przechowywaniu oraz celach ich przetwarzania;
prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, nieprawidłowe, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem itp.;
prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli nie są one już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane; w konsekwencji masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego bez konieczności jego uzasadniania; jeżeli zaś wykorzystujemy Twoje dane osobowe dla potrzeb naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych uzasadniając jednocześnie swoją szczególna sytuacją leżącą u podstaw tego żądania;
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na komunikację marketingową;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. organu zajmującego się ochroną danych osobowych właściwego ze względu na Twoje miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza postanowienia przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w sklepie internetowym forestfun.eu pochodzące z formularzy rejestracyjnych, informacji o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Ciebie produktach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Odbiorcy danych osobowych

Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Każdorazowo przekazanie danych, o których mowa w niniejszym akapicie odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych. Dotyczy to takich grup odbiorców:

firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
firma kurierska, Poczta Polska lub firma obsługująca Paczkomaty – jeżeli zdecydujesz się na zamówienie produktów ze sklepu internetowego forestfun.eu z dostawą pod wskazany adres lub do paczkomatu, Twoje dane, w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłki, zostaną przekazane wskazanym podmiotom, które to podmioty staną się odrębnymi administratorami tychże danych;
ubezpieczycielom, kancelarii prawnej i podmiotowi świadczącemu usługi windykacyjne oraz księgowe – w zakresie w jakim jest to niezbędne celem prawidłowej realizacji usług, dochodzenia roszczeń, windykacji należności;
bankom oraz operatorom płatności – jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących z nami podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres email, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności. Podmiot ten stanie się odrębnym administratorem Twoich danych;
organom publicznym, w tym sądom, prokuraturze lub policji oraz profesjonalnym pełnomocnikom – jeżeli będzie to wymagane przez przepisy lub niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podmioty te staną się w takiej sytuacji odrębnymi administratorami danych);
operatorom systemu komentarzy, operatorom rozwiązania typu chat online a także upoważnionym pracownikom w celu prawidłowego świadczenia przez nas usług oraz realizacji celu działania strony;
podmiotom świadczącym usługi marketingu na rzecz Administratora.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (tj. ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., rozporządzeniami i komunikatami wydawanymi przez Ministra Finansów, uchwałami Komitetu Standardów Rachunkowości w postaci Krajowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o formularzach

 

Dane zbierane są automatycznie w chwili wejścia na stronę internetową forestfun.eu, dane są podawane dobrowolnie przez użytkownika (w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane);
możemy zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) celu dostosowanie parametrów technicznych oraz zawartości do możliwości oraz wymagań Twojego urządzenia lub Twoich preferencji;
w niektórych wypadkach możemy zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z Twoi adresem e-mail, który wskazałeś w formularzu. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz;
dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy;

 

Logi Administratora

 

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi w ramach świadczonych usług hostingowych;
dane zbierane przez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
dane zbierane przez logi serwera są wykorzystywane jedynie w celu administrowania serwerem i nie służą do identyfikacji Użytkowników.

 

Istotne techniki marketingowe

 

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics, co oznacza, że wykorzystujemy pliki cookies będące plikami tekstowymi instalowanymi na urządzeniach końcowych użytkowników, pozwalające operatorowi strony internetowej analizować sposób korzystania przez nich ze strony. Przetwarzanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu forestfun.eu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO); W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google uużytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/;
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, a funkcja ta jest realizowana za pomocą plików cookies i jest wykorzystywana do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie;
Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika;
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

Informacje o plikach cookies

 

Strona internetowa forestfun.eu korzysta z tzw. cookies. Cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), które odwiedzana przez Ciebie strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.), z którego łączysz się ze stroną. Informacje zawarte w plikach typu cookies składają się z szeregu liter i cyfr. Pliki cookies mogą przechowywać dane osobowe. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez dostawcę usług internetowych, który je utworzył.

 

W ramach działania Serwisu stosowane są dwa rodzaj plików cookies:

Stałe (persistent cookies), które pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego do momentu usunięcia ich przez Ciebie bądź do z góry określonego przez nas czasu;
sesyjne (tymczasowe; session cookies) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone;
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Poniżej wskazujemy linki do ustawień cookies najpopularniejszych przeglądarek:

 

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn

Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

W celu zarządzania ustawieniami cookies możesz także korzystać z urządzeń mobilnych, tj.

Android,

Safari (iOS),

Windows Phone.

 

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony forestfun.eu.